UÇANKUŞ İHBAR HATTI: Whatsapp Telefon: 0 532 472 88 88 E-Posta: haber@ucankus.net Haber Merkezi: 0212 283 54 54

MERKEZİ SİSTEM SINAV YÖNERGESİ DEĞİŞTİRİLDİ!.. ÇOK MERKEZLİ SINAVLARA "GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ"

MERKEZİ SİSTEM SINAV YÖNERGESİ DEĞİŞTİRİLDİ!.. ÇOK MERKEZLİ SINAVLARA "GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ"

MERKEZİ SİSTEM SINAV YÖNERGESİ DEĞİŞTİRİLDİ!.. ÇOK MERKEZLİ SINAVLARA "GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜ"

Merkezi sistemle yapılacak sınavların usul ve esaslarını, sınav  kurul ve komisyonlarının oluşumu ile sınav görevlilerinin nitelik ve  sorumluluklarına ilişkin merkezi sistem sınav yönergesi değiştirildi. Çok merkezli sınavlarda güvenliğin tesis edilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünden bir,  Jandarma Genel Komutanlığından bir personel "güvenlik koordinatörü" olarak görevlendirilecek.

Milli eğitim Bakanlığınca (MEB) merkezi sistemle  yapılacak sınavların usul ve esaslarını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumu  ile sınav görevlilerinin nitelik ve sorumluluklarına ilişkin merkezi sistem sınav  yönergesinde değiştirildi.    MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav  Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 17 Aralık 2010 tarihli ve 25822 sayılı Yenilik ve  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan merkezi sistem sınav  yönergesi, yeni sınav yöntem ve tekniklerine göre düzenlendi.

Yeni yönerge ile öncelikle sınav güvenliği ön plana çıkarılırken,  engellilerin sınav engellerini ortadan kaldırmak için yeni uygulamalar getirildi.  Ayrıca sınav görevlilerinin ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre, sınav merkezlerinde sınavın tüm aşamalarının güvenli ve  kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmesini koordine eden merkez sınav  koordinasyon kurulu, sınavın her aşamasında sınav güvenliğinden sorumlu olacak.

Çok merkezli sınavlara "güvenlik koordinatörü"

Yönerge ile çok merkezli sınavlarda güvenliğin tesis edilmesi amacıyla  Emniyet Genel Müdürlüğünden bir, Jandarma Genel Komutanlığından bir personel  "güvenlik koordinatörü" olarak görevlendirilecek.

İl ve ilçe merkezlerinde de bir sınav güvenlik koordinatörü  görevlendirilecek. On binaya kadar üç, yirmi binaya kadar dört, otuz binaya kadar  beş, elli binaya kadar altı ve ilave her on bina için bir sınav güvenlik amiri  görevlendirilecek. Komisyonların oluşumu ile ilgili iş ve işlemleri Emniyet Genel  Müdürlüğü yürütecek.

Sınav güvenlik koordinatörleri ve amirleri, sınav evrakının ilgili  genel müdürlükten bölge sınav merkezlerine ulaştırılması, saklanması,  okul/binalara nakli, sınava girecek adayların okul/binalara alınması ve sınav  evrakının sınavdan sonra aynı yolla ulaştırılması aşamalarının güvenli ve  kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinde görevli olacak.

Merkez sınav koordinasyon kurulu, çok merkezli sınavlarda üst  yöneticinin başkanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel  Komutanlığından birer temsilci olmak üzere toplam üç kişiden üst yöneticinin  onayı ile oluşturulacak.

Yeni yönergeye göre, sınavların güvenli bir şekilde yapılması için  görevli bölge sınav koordinasyon kurulu, çok merkezli sınavlarda büyükşehir  statüsündeki illere bağlı ilçeler de dahil olmak üzere sınav yapılan merkezlerde  milli eğitim müdürünün başkanlığında, il veya ilçe emniyet müdürü veya  görevlendireceği bir temsilci ve sorumluluk bölgesi itibarıyla il veya ilçe  jandarma komutanı veya görevlendireceği bir temsilcinin katılımıyla her sınav  öncesi valilik veya kaymakamlık "olur"u ile oluşturulacak.

Sınavın mevzuatına uygun yapılması ve uygulamada karşılaşılan  sorunların çözümü için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan e-Sınav merkez  yürütme kurulu ise, ilgili genel müdür veya bir daire başkanının başkanlığında,  daire başkanı, şube müdürü, araştırmacı, uzman, müdür, mühendis, öğretmen,  programcı, çözümleyici kadrolarında görevli iki üye olmak üzere toplam üç kişiden  genel müdürlük onayı ile toplanacak.

İhtiyaç duyulması halinde bakanlığın ilgili biriminde görevli  personelden de görevlendirme yapılabilecek. Ankara'da yapılacak, araştırma geliştirme çalışmaları için  e-Sınavlarda kullanılacak salonlardan birinin e-Sınavla ilgili personel  görevlendirme iş ve işlemleri ilgili genel müdürlükçe yürütülecek.

Yönergeye göre, engeli nedeniyle kendisine yardımcı görevlendirilecek  adaya soruların okunması, kodlama işlemleri ve/veya sınav okul veya binalarındaki  diğer ihtiyaçları için nezaret eden "yardımcı engelli gözetmeni", bölge sınav  yürütme komisyonunca sınavın özelliğine göre ilgili alan öğretmenlerinden ya da  ihtiyaca göre özel eğitim öğretmenleri arasından seçilecek.

Yıllık sınav uygulama planı, yönerge kapsamında yıllık sınav  uygulamaları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ilgili  birimlerle iş birliği yapılarak, o yılın en geç ekim ayına kadar hazırlanacak. Eski yönergeye göre kasım ayı içinde hazırlanan yıllık sınav uygulama  planı yeni yönerge ile en geç ekim ayına kadar hazırlanmış olacak.

"e-Sınav" kayıtları da saklanacak

Değişikliğe göre, e-Sınav uygulamalarında, genel müdürlükçe toplanması  istenen sınav evrakı ile e-Sınav salonları, izleme merkezleri, sınav bina ve  salon kamera görüntüleri bir yıl süre ile ilgili birim tarafından saklanacak. Saklama süresi dolmadan yargıya intikal ettiği genel müdürlüğe  bildirilen sınavlara ait mahkemeye konu olan sınav evrakı ve dijital kayıtlar  yargı süreci sonuçlanıncaya kadar saklanarak, korunacak.

Yönergede ayrıca sınav itirazlarına ilişkin değişikliğe gidilerek,  itiraz süresi belirlenmeyen sınavlarda itiraz süresi, soruların ilanından sonra 5  gün, sonuçların ilanından sonra 10 ise gün olarak belirlendi. Başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava  alınmayan, sınavdan çıkarılan adayların ya da kurumların konuyla ilgili itiraz  başvuruları dikkate alınmayacak.

Ücret iadesiyle ilgili itirazlarda, bankaya ücretin yatırıldığını  gösteren belgenin eklendiği itiraz dilekçelerinin aslı, süresi içinde genel  müdürlük evrak kayıt birimine ulaştırılmaz ise itiraz dikkate alınmayacak.

Sınav görevlilerinin ücretlerine değişiklik

İtirazların cevaplanmasında genel müdürlük evrak kayıt tarihi dikkate  alınacak. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, T.C.  kimlik numarası belirtilmeyen, bankaya itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren  belge eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler işleme alınmayacak. Sınav protokol veya kılavuzunda belirtilmesi halinde itirazlar usulüne  uygun olarak e-itiraz modülünden alınacak ve cevaplandırılacak.  Öte yandan, sınavlarda görevlendirilen personelin ücretlerine yönelik  olarak da değişikliğe gidildi.

Önceden sınav görevlilerine "Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun" K  cetveline göre ücret ödenirken, değişiklikle sınavın hazırlanmasından  sonuçlanıncaya kadar geçen süreçte görevlendirilecek personel ile sınav evrakı  koruma güvenlik görevlisi olarak sınav günü ve sınav günü dışında görev yapan  personele ödenecek ücretler, 2012 tarihli 2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan "Sınav ücretlerine ilişkin usul ve esaslar" gereğince, o yıl  için belirlenecek gösterge rakamlarına ve ilgili diğer mevzuata göre, genel  müdürlük görüşü alınarak döner sermaye işletmesince alınacak üst yönetici onayı  ve ilgili diğer mevzuata göre belirlenecek.

Sınav sorularını hazırlama sürecinde görevlendirilecek akademik  personel ile uzman personele ilişkin ödemelerde yine 2012 tarihli 2723 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sınav ücretlerine ilişkin usul ve  esaslar" gereğince yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 3.05.2020 15:14:13
ETİKETLERSİSTEM  SINAV  DÜZENLEME