UÇANKUŞ İHBAR HATTI: Whatsapp Telefon: 0 532 472 88 88 E-Posta: haber@ucankus.net Haber Merkezi: 0212 283 54 54

FLAŞ! ORTAK İŞ YAPAN İKİ ''ÜNLÜ OYUNCU'' MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ İLE KENAN ECE İFLAS ETTİ!..

FLAŞ! ORTAK İŞ YAPAN İKİ ''ÜNLÜ OYUNCU'' MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ İLE KENAN ECE İFLAS ETTİ!..

FLAŞ! ORTAK İŞ YAPAN İKİ ''ÜNLÜ OYUNCU'' MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ İLE KENAN ECE İFLAS ETTİ!..

Mustafa Üstündağ ile Kenan Ece iflas etti

Mesleklerini daha iyi icra etmek adına ‘Çamur’ adını verdikleri bir tiyatro kuran Mustafa Üstündağ ile Kenan Ece iflas etti. Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, “Pes etmeyeceğiz, dizilerden kazanıp yeniden tiyatroya döneceğiz” dedi.

İz­mir Çe­te­si ad­lı di­zi­de baş­la­yan dost­luk­la­rı­nı, or­tak­lı­ğa dö­nüş­tü­ren Ke­nan Ece ve Mus­ta­fa Üs­tün­dağ, geç­ti­ği­miz yıl Ça­mur adı­nı ver­dik­le­ri bir ti­yat­ro kur­muş­tu.“Ken­di ti­yat­ro­muz sa­ye­sin­de mes­le­ği­mi­zi da­ha iyi ic­ra ede­ce­ği­z” di­yen iki ya­kın ar­ka­daş if­las bay­ra­ğı­nı çek­ti.

Di­dem Bal­çı­n’­ın da rol al­dı­ğı ‘Is­lah Evi­’ ad­lı ilk oyun­la­rı­nı sah­ne­ye ko­yan iki­li, ikin­ci oyun­la­rı­nı sah­ne­le­ye­me­den ma­li­yet­le­rin çok yük­sel­di­ği­ni be­lir­te­rek ti­yat­ro­la­rı­nı ka­pat­mak zo­run­da kal­dı.

‘PES ETMEYECEĞİZ’

Ti­yat­ro­yu bü­yük bir he­ves­le aç­tık­la­rı­nı be­lir­ten Üs­tün­dağ, “Ma­ale­sef ti­yat­ro­mu­zu ba­tır­dık ama hiç önemli değil. Pes temeyeceğiz di­zilerden ka­za­nıp ye­ni­den ti­yat­ro­ya dö­ne­ce­ği­z” dedi.


Son Güncelleme: 3.05.2020 15:14:13